นโยบายต่าง ๆ

ปี 2565

  • นโยบายการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คลิกที่นี่
  • นโยบายการลดการใช้ภาชนะโฟม กระดาษ และพลาสติก คลิกที่นี่
  • นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้างอย่างยั่งยืน คลิกที่นี่
  • นโยบายการบริหารจัดการขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่
  • นโยบายการใช้พาหนะอย่างยั่งยืน Sustainable Commuting คลิกที่นี่
  • นโยบายการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านกายภาพ คลิกที่นี่
  • นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจก คลิกที่นี่
  • นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คลิกที่นี่

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2565

  • ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0102/0901 เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน คลิกที่นี่
  • คําสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 0102/0902 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน คลิกที่นี่