ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs

สถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจริยธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความพร้อมและจะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย

All Activities